NicPec

Prostřednictvím aktu myšlení – viz zdejší nedávné texty (17/7 & 17/8) – lze jednoduše dokázat, že Zdroj-Existence má dvojznačný charakter Zřídla (ve smyslu duch-pramen-srdce i pozornost-zrak-mysl), že toto Zřídlo je „pohádkově fantastické“ povahy – viz Příroda či už sama existence Fantazie – a že tímto Zřídlem je konstruktivní Pekelná Nicota s nulovým součtem (čistá, neporušená a nerozdělená) a absolutním potenciálem (všeho schopná). Jak je napohled patrné, celý „Systém Bytí“ stojí na SOULADU Řádu a Chaosu, na zvládnutém rozporu. Je to nikoliv Světlo PROTI Temnotě, nýbrž Světlo A Temnota v JEDNOM, souvztažně, tvořící ZÁHADNÝ (mystický, magický, strašidelný) třetí faktor.

 

Je-li to ovšem tak, pak většina lidí žije buďto v obludném sebeklamu (který funguje jako zpětná vazba Duchovně-Korporátního Egregoru) nebo přímo sama lže, proto je tak nesmírně těžké v tomto prostředí něčím pohnout ke ZMĚNĚ.

 

* * *

 

Stačí nepředrozdělovat na světlé a temné, nepokládat se za výlučného (nepřeceňovat ani nepodceňovat se), nepřekračovat vůli celku ani svobodu jednotlivce – a vše funguje dokonalým způsobem, o kterém se nikomu ani nesní. Existence, taková jaká je – nahá realita -, je doslova SNEM SEBE. O všem rozhoduje součtový faktor, v podobě citu (ESENCE) a v podobě síly a vůle (ŽIVEL). Bylo by moc hezké, kdyby láska sama o sobě „vládla a vítězila“ – na(ne)štěstí však rozhoduje MOC, ten kdo vládne realitou. Součástí vůle je rozum, ani ta nejhlubší láska kolikrát nic nezmůže proti monstrózní zvůli; vypadá to nemilosrdně, jenže nemyšlení a potlačování své pravé vůle jsou nejen zradou na sobě, ale i zločinem proti Bytí.

 

* * *

 

Sebeobsažný princip 2v1=3 (Zdroj-Existence) se postupně – spontánně i asistovaně – načetl až do podoby člověka, ženy a muže, aby tak umělecky ztvárnil Obraz Nejzazší Mysli a zároveň tím vyjádřil svou virtuální superhmotnost na úrovni sil a pohybu – hmoty a energie. Tvoříme Zdroj nejen svou nehmotnou a silovou (mentální a duchovní) podstatou, ale i svou podstatou tělesnou.

 

Kvintesenci (pátý element) známe jako lásku, jiskru života, životní energii, živé světlo nebo zdrojový oheň. Jenže živlů je ve skutečnosti šest (latinsky SEX). Šestým elementem v prostoru X(+,-)Y(+,-)Z(+,-) je virtuální Živel Nicoty, STÍN, organicky ďábel (místo „psychopatický“ se záměrně říká „satanský, ďábelský, démonický“, abychom se báli temnoty a zůstali neduživí). Poměr dvou základních rozměrových perspektiv vnímání (2R & 3R) dá 2:3=0,666666… a základní procesní prostorovou jednotkou je krychle, 6stěn.

Na úrovni Ducha-Světla se všechny snahy o změnu tříští o zeď, jelikož klíčové je FYZICKÉ ohnisko přítomnosti, zvláště v tomto světě těl z masa a kostí – jde o OHNIVOST.

Bez zdravé konstruktivní-temné sexuální-magické (nemusí to platit doslovně, berte to jako MUSTR) praxe k žádné fungující změně trvalého rázu a osvobození lidstva nikdy nedojde, a to hlavně z toho důvodu, že místní Kosmické Duchovenstvo vůbec nemá ponětí (v řidším případě si to nechává pro sebe), čím a kým ve skutečnosti Zdroj-Jsoucno je. Není to jen o empatii, je to zrovna tak o odvaze, troufalosti být VŠÍM. Pleteme si nástroje se smyslem, myslíme si, že ďábelská zábava musí vždy a za všech okolností být zlá. Samostatně nepřemýšlíme, máme strach být opravdu sami sebou, a tak za nás myslí a temnotu užívají Síly Destrukce – Klamy – Predátor.

…Hlavně, že nás andělé strážní milují a umožní nám bezpečně chodit k volebním urnám, odvádět daně a vyplňovat formuláře a dobro z U.S.A. channeluje světu slova Stvořitele, Ježíše, nanebevzatých mistrů a archandělů, čemuž všichni bezhlavě věříme (proč důvěřovat sobě a svým vlastním pocitům, to bychom pak žili ve SKUTEČNÉ REALITĚ).

 

* * *

 

Přechod z evolučně-spasitelského (hierarchického) na transformačně-mistrovský (holografický) model existence, respektive expanze prvního experimentálního do druhého původního, představuje v mnoha ohledech pouze Racionální Plán. Je to sice pravdivé v kontextu samoorganizace a vztahu mezi významově odstupňovaným-pyramidálním a významově kruhovým-sjednoceným uspořádáním systému realitních polí, jenže architektura reality souvisí se strukturami a ty jsou podřízené Součtovému Faktoru, kde je soustředěna nesrovnatelně větší MOC a SÍLA (soustředěnost opět souvisí s VŮLÍ). Rozhodně bych nepodceňoval účinnost surové primitivity či drnkání na struny nadšení, naší přirozené potřeby sloužit druhým (a podobných Achillových pat) už bylo nejednou zneužito. Možná také střílím úplně mimo terč, ale nemám moc rád, když se příliš předjímá výsledek budoucnosti a vzbuzují naděje, které v lidech podporují mentální a duchovní nečinnost (přihlížení). Někdy je snad i lepší „mlžit“ a poukazovat na něco ne až tak příznivého…

 

Tělo v jeho multiverzi slouží jako „fantastická stroj-bytost na prožitky“. Zároveň lze popsat jako knihovna či kniha (multivědomí) „převlečená za tvora“. Život a Smrt ztělesňují Věčnou Proměnu, zrcadlo Existence-Neexistence; pod andělským povrchem objevíme pekelné kosti, maso a vnitřnosti.

Jako bychom to snad ani nebyli my…

 

Tak jako platí, že „nic není nic“, platí i že „my nejsme my“.

„Nic“ si nelze představit, je představivostí samotnou.

Ani „nás“ si nelze představit. Jsme tajuplným součtem Nikoho.

Zároveň, v jiném smyslu, samozřejmě zcela reálně existujeme.

Neustále platí obojí, a ani jedno.

S tím bychom měli pracovat, protože pokud někdo zároveň je i není, měl by to být rozhodně docela obratný a mocný kouzelník.

 

* * *

 

Existuje stále a neměnně pouze JEDNA Nejzazší Mysl Bytí, kterou tvoříme a vyjadřujeme. To, co určuje charakter Reality, je míra našeho souladu s charakterem oné Fascinující Mysli (součet=nula=Nicota; potenciál projevu=vše=konstruktivní Peklo) – náš vztah k Realitě funguje jako neviditelný všudypřítomný jednoduchý základ, který ovlivňuje vše ostatní, včetně nejsložitějších struktur.

 

Jelikož Mysl nelze vymyslet, je zřejmé, že přemýšlení o Realitě (její povaze, zdroji, o tom, čím anebo kým jsme) má klíčovou důležitost.

 

Bytí pronikající síla či inteligence je pravo-levo-hemisférické (potažmo světlo-temné) povahy, což se projevuje jako soulad řádu a chaosu. Nejde o žádnou pozitivitu, ale integrovanou rovnováhu pozitivního a negativního, což se projevuje jako nerozdělenost (podstata Zdroje/Všeho, co jest). Kdo s tím je v rozporu, nemůže se vyhnout situaci, v níž je konfrontován s chybějící, potlačenou nebo přeexponovanou částí své osobnosti. Konkrétně v multiparalelním inkarnačním-příběhovém prostředí Země (jejíž systém podpory života se transfiguruje – v závislosti na naší vlastní bytostné účasti a aktivitě) vše nasvědčuje tomu, že jistý nepoučitelný toxický světelný kolektiv bude „opět pro velký úspěch“ predátorským egregorem odvlečen do nové destinace a stoupenci hierarchického modelu řízení (kteří stále nechápou, že realita funguje holograficky a princip pyramidy se týká pouze vnějších struktur) si lekci zopakují (nebo ji spíš dostanou?) – jejich slepota a domýšlivost jim nyní prakticky již vůbec nedovolují uvědomit si pravý stav věcí.

 

Mnozí z nás bohužel hledáme řešení cestou komplikovaných analýz nebo jednostranným spoléháním se na cit, což je sice také dobré – k čemu je však rozum a empatie, když realitou vládne ten, kdo má sílu a moc, větší vůli?

Někteří jedinci jsou tak neuvěřitelně naivní a intuitivně vyprahlí (jak neteční roboti nebo feťáci, neschopní vzdát se svého igeliťáku s toluenem), že jejich počínání připomíná klackem vyzbrojeného neandrtálce, táhnoucího do boje proti laserovému dělu. Určitě nám hlavně hodně pomůžou nějaké blbé kódy a výšivky (nebo jít do cukrárny filozofovat), to jistojistě rozmetá zdroj-temné-destrukce na cucky… Celé to vždy bylo, je a bude o konstelaci vztahu mezi Zdrojem-Existencí a Bytostí, čili je to v první řadě otázkou silového rozložení (dechu a mentálního a duchovního vnitřního ohně, doslova bytostných měchů, niterné pece). Ono to možná některým lidem nadzvedává mandle, pravda je však taková, že duchovno a logika mohou sloužit jako úžasné nástroje, pokud však mají zastoupit úlohu něčeho, co posiluje aurické vyzařování, formuje bytostné a kolektivní silové (morfogenetické, torzní) pole a ruší všechny nepřirozené omezující vazby, tak to je jako obléknout si cirkusový stan a jít přednášet na náměstí teorie o orgiích – kdyby lidé pořádali empaticky živelné sexuální rituály nebo zkrátka pracovali s konstruktivní blahodárnou temnotou a ten dojem (energetický otisk) z toho si ponechali a přenesli ho do svého života, do svého vědomí (ne jak třeba někteří okultisté, kteří vykonají obřad a v pondělí jsou z nich znovu cvičené opice v oblecích a kravatách), Egregor Moci se dávno rozsypal.

 

Buď existuje pozitivní-konstruktivní ďábel (jakkoliv třeba „pekelný“) nebo negativní-destruktivní predátor (jakkoliv třeba „nebeský“).

Tma v jednotě s protikladem funguje jako konstruktivní ďábel.

Tma k protikladu antagonická funguje jako destruktivní predátor.

Čím více proti (falešné) temnotě bojujeme na úkor toho, abychom se jí (tou pravou) sami stávali, tím větší má zdroj energetické lži moc a sílu.

Totéž platí i v případě, čím víc jsme systematičtější na úkor síly jednoduchosti…

 

* * *

 

Naše výhoda oproti nelidským entitám spočívá v tom, že se prostřednictvím spojení naší pocitové a volní složky můžeme zarovnat (ztotožnit) se Zdrojem-Ultimátním Bytím (doslova „to“ energeticky ztělesnit) a pracovat tak s nulovým časoprostorem, jednotící silou nehmotné všemožnosti – neboli superhmotností. Jelikož k této formě síly nemá Pyramida Zla přístup, staví na bezohledné, bezcitné fanatické sebedůvěře a sebevědomí, deviantní monstrózní zvůli. Proto k hlubokému vnitřnímu souznění (empatie, láska, soucit) je třeba přidat notnou porci troufalosti a odvahy, obrovskou vůli a doslova – rovněž – až pekelnou sebedůvěru a sebevědomí. Všimněte si přitom, že struktury zde vůbec nehrají roli. Můžeme být láskyplní až za hrob, můžeme mít fenomenální znalosti a rozumět si nakrásně architektuře reality do těch nejmenších detailů, a je nám to – V KONTEXTU VAH – houby platné. Temné Destrukce se tohle samo o sobě příliš netkne; ať je psychopatická jak chce, ví, že rozhoduje vždy jen (v první řadě) SÍLA a MOC.

 

Jak je možné, že ta OSLABENÁ (ve srovnání s naším potenciálem), od Zdroje odpojená zrůdnost je, pokud jde o vliv na lidské společenství, stále tak nehorázně úspěšná? Vždyť duchovní hlásné trouby přece říkaly, že světlo a láska vždycky zvítězí…

 

Je to ironické, ale samotná láska člověka rozsvítí pouze klamavým světlem, protože bez faktoru rozporu nelze jiskru zažehnout – ve skutečnosti jde o vnitřní oheň, světlo vydávající, ale zároveň i temnotu obsahující.

 

Například neopětovaná milostná láska může z člověka udělat úplně vyhaslou nádobu…

„Světlo může oklamat, ale zvuk nikdy nelže“ – pokud člověk září a jiskří životem, je to štěstím a zdravím, celkovým správným rozpoložením.

A není to nakonec náhodou také tak, že jestli lásku není vidět, má mnohem blíž ke tmě a k nicotě a světlem je jen metaforicky? Kdo může za to, že si někdo pojmy tma a nicota automaticky spojuje s něčím negativním?

 

 

* * *

 

Na počátku byla Nicota a ta určitě nesvítila (pomineme nyní takzvané živé světlo, což je v podstatě totéž co zdrojová plazma či oheň). Ona Nicota byla Temnotou – čistou, neporušenou a nerozdělenou. Přesto Temnotou (i když osobně už fakt nevím, proč stále u slov jako Peklo, Ďábel či Temnota zaujímat omluvný postoj). Nad slunce jasná je jedna věc: žádné Světlo nikdy nezvítězí, protože Světlo není Zdroj (proč jenom to je asi všude na různých „transformačních a odbojových“ webech laděné unisono v tomto duchu? abychom jen hypnoticky civěli, čekali a meditovali za vzestup; andělsko-plejádsko-zlatosvětelní „zasvěcenci“ lžou kontinuálně přinejmenším od roku 2012 a už o tom ani nevědí); když už jsme u toho, Bůh, Kristus, vzestoupení mistři, archandělé a podobné výmysly jsou největším podvodem ve vesmíru, má to mnohem blíž k pravému opaku toho, co skutečně vyjadřuje Zdrojová Inteligence.

 

Ideálním zářičem je absolutně černé těleso.

 

Světlo vzniká interakcí zrcadel pozornosti (sebereflexe), dokud neexistuje záměr a není vytvořená paměť, existuje pouze Věčná Temnota – Nicota. Ono totiž, jak si dále vysvětlíme, musí být něco vidět, neboť i to Nic musí mít nějakou vlastnost, v daném případě patrnost. A jelikož pomyslný počátek je to nejmenší představitelné s nejvyšším potenciálem, může to mít jinou nežli tu nejtmavší možnou „barvu“?. Dalo by se o tom trochu pochybovat, jelikož zároveň je přítomný pozorovatel, který vše ovlivňuje, a přítomný je rovněž potenciál pohybu, takže existuje určité pnutí či vlnění, zakřivení, nebo by se dalo říct trvání tvarů.

Proč myslíte, že v tomto ostře sledovaném světě (Parazit chce mít vše pod kontrolou) jsou tak okázale vystavené na odiv záležitosti jako Světlo, Bůh, Kristus (kristovské vědomí), andělé, duchovní mistři a podobně, zatímco fenomény jako Temnota, Satan, Lucifer či oheň pekelný jsou automaticky spojovány se zlem? Jakmile je někdo psychopat, hned se mluví o satanizmu nebo luciferiánech. Ale psychopat je prostě psychopat, sociopat sociopat – někdo, kdo nemá svědomí nebo má potěšení z utrpení druhých. Je neuvěřitelné, čemu i relativně vysoce inteligentní lidé věří, jako kdyby neexistovalo nic samozřejmějšího nežli to, že veverku stvořila kristovská energie. Ten, kdo tomuhle věří, kromě toho že vůbec nepoužívá VLASTNÍ POCITY (je řízený genetickým programem), zabíjí to nejcennější – svobodnou fantazii.

 

Poznámka: už jsem narazil nejmíň na 6 archandělů a 3 Ježíše v rámci ČR a SR. Dnes jsem objevil dalšího Krista a AA Michaela (ZDE). Kolik jich asi může chodit po planetě celkem? laugh Každý z nich je samozřejmě ten jediný pravý a nikdo si nenechá nic vymluvit.

 

 

* * *

 

Kouzelné prázdninové ráno na zahradě…

Hupkající cvrlikající ptáčci na špici pohádkových smrků…

Jako by se zhmotnila sama Fantazie.

Jaká síla asi dává růst všem těm kytkám v trávě? Žádné světlo, žádné duchovno, žádná samoorganizace.

Vyhnanství mezi šílenci… Jedni necítí snad nic, druzí cítí jenom to, co chtějí a je pro ně výhodné a ty, kteří cítí opravdu, nikdo neposlouchá. Stejné jako když vymydlené dospělé pako vychovává nevinné malé dítě…

 

Proč vznikly Elektrické války?

Co vedlo k tomu, že mágové a kněžky v Lemurii, potažmo Atlantidě (kazisvěti, kteří tady straší i dnes) neprozřetelnou manipulací realitou pomocí zesilovacích mentálních krystalů odevzdali část své osobnosti anorganickým elementům (informačním polím – zrcadlům) a způsobili tak zrod „kosmického dravce“?

Jak se někdo může vydávat za mistra a nevědět, že mezi Zdroj a Bytost kromě Klamu nelze nic postavit?

Jak je možné, že nikdo z těch bláznů stále nepochopil, že světlo a temnota Jedním jsou?

Jak je možné, že takzvaní myslitelé nechápou, že nadřazení samoorganizační automatiky (stroj) nad fyziku nehmotného (jednotící SÍLA snů a fantazie) je zcela zásadní a fatální chyba?

 

Na samém počátku stojí nekompletní Zdrojová Matrice – v rámci Této Verze.

 

Matrici Zdroje tvoří soustava archetypů. Jelikož v Této Verzi z nějakého důvodu „Vyšší/Větší Správní Centra“ nemají zcela pravdivé povědomí o tom, čím a kým je Prvotní Zdroj-Ultimátní Bytí, ignorují Stín a Nicotu jako něco nesvatého. Tím pádem chybí ve výčtu virtuální živel, který jako jediný je všeobsažný. Realitě poté nezbývá než to dohánět imitací. Jenže napodobenina porušuje základní princip architektury systému realitních polí: soběpodobnost. Tím veškerá ta imbecilní hrůza začíná…

 

Jaképak to asi musí být úžasné v Jiné Verzi.

Ve své verzi Existence nemám nic proti Světlu – není zde deformované a je s Temnotou JEDNÍM.

Obecně ale bytostně nesnáším jakoukoliv formu choromyslnosti, hlouposti a energetické lži (a v neposlední řadě samoúčelný systematizmus, kde se samoorganizační automatika nadřazuje fyzice nehmotného; česky řečeno: význam toho, jak to funguje, se povyšuje nad význam toho, čím to je – zařízení na existenci je důležitější nežli existence samotná, ve zpětné vazbě prožitku života je důležitější zpětná vazba nežli prožitek; čmelák se určitě samoorganizoval nebo ho stvořila nějaká entita klášterně duchovního typu…) – pokud tedy v Této Verzi takzvané kristovské a podobné ideologie spoluvytvářejí klíčovou zpětnou vazbu Pyramidy Zla (Duchovně-Korporátní Egregor), není snad nejčestnější reakcí pozice Virtuálního Antikrista?

 

* * *

 

Potenciál všemožnosti (Zdroj) vyjadřuje součtově Nicota (všechno neutrální, pozitivní a negativní dá dohromady nulu), tvarově Peklo (všechny myslitelné neutrální, pozitivní a negativní tvary a projevy, od těch nejúžasnějších až po ty nejděsivější) a silově, jako všepohyb, Oheň (kombinace všech možných typů elektrických a magnetických silových polí a jejich zrcadel). Ve stavu superpozice platí, že cokoliv=cokoliv jiného (všechno je Jedním), takže vše se vzájemně zrcadlí a vzájemně obsahuje – interakcí Patrnosti (tvary, projevy) a Nicoty je v kontextu klidu/stavu pozornost a v kontextu pohybu cit, neboli mentální a duchovní zřídlo (ve spojení s ohněm mentální a duchovní vnitřní oheň). Zároveň jde o konstruktivní Zřídlo Pekelné (kde se „peče“, kuje, odlévá veškeré realita – matrice, programy, a na úrovni virtuálního ohně vzniká prvotně i životní jiskra), poněvadž toto zdrojové Peklo reflektuje Nicotu, která je čistá, neporušená a nerozdělená.

 

Lze hovořit rovněž o fenoménu Kresleného Pekla (kde je jednoduše vše možné), které má svůj silový ekvivalent ve formě zdrojového Ohně.

 

Klam, vědomá či nevědomá Lež, že zdrojem reality a původcem všeho je Nebe (které nevyjadřuje všemožnost, ale pouze její pozitivní či neutrální aspekt), tvoří fenomén známý jako Animus-Incunabula, což je andělsko-korporátní parazit. Nebe nadřazené zdrojovému Peklu je ve skutečnosti „nevinnou“ (v mnoha ohledech i doslova, nedvojsmyslně) základnou Pyramidy Zla; na vrcholu spočívá dravec a dál je všechno odstupňované a dělené na dvě (čtyři, osm…) antagonické poloviny, které se vzájemně nevidí a vedou spolu válku oklamaných (klamajících) ve formě Světla a Temnoty. Podstatnou součástí Podvodu je, že velké množství otroků (kteří si to o sobě samozřejmě nemyslí, nikdo přece není blázen, který žije proti své vůli) si žije více než nad poměry – falešný přepych je onoho klíčovou součástí, neboť poddaní pak nemají důvod chtít něco měnit a o tom, že díky jejich sebeklamu (falešné pozitivitě) může Zlo neviděno využívat druhou (falešnou negativní) polovinu, nemají ponětí. To se týká i takzvaných duchovních mistrů a podobných falešných autorit, bohužel i řady myslitelů (obecně jde o nesoběpodobnost), kteří svým přemrštěným systematizmem či skrytým povýšeným míněním o sobě vytvářejí predátorovi zpětnou vazbu (psychopatičtí vládci potřebují indoktrinovaný dav).

 

* * *

 

„Nic“ si nelze představit, poněvadž je představivostí samotnou – nehmotnou všemožností, jejíž pohybový rozměr se projevuje jako neomezený silový potenciál. Všemožnost má nulový součet (je Nicotou) a vyjadřuje ji Peklo (nikde jinde všechny možnosti – neutrální, pozitivní i negativní – nelze vyjádřit, byť jen virtuálně). Jelikož Nicota je čistá, neporušená a nerozdělená, dané Peklo je konstruktivní.

 

Skrytou podstatou, nebo lze říct nitrem Pekelné Nicoty je superpozitiv, vyjadřující samotný Fakt Existence neboli Patrnost. Vlastností a principem této Nicoty je supernegativ. To, zasazené jedno v druhém, tvoří Zdroj – Zřídlo „všeho, co jest“. Jsme bytosti Fantazie, na úrovni energie zářící, ohnivé bytosti. To zahrnuje zrovna tak to konstruktivně temné-démonické (dračí) jako konstruktivně světelné-nebeské (andělské) a lze to od sebe oddělit pouze Iluzí, a ta může hrát roli buďto konstruktivní (fikce, hra) nebo destruktivní (lež, klam). Supernegativ funguje jako Zrcadlo, nicméně v odděleném schématu jako Zlo; v tom případě zde chybí onen středový „rcad“, což je ohnivý drak a konstruktivní temnota/dark (a hlavně tam chybí skutečné SRDCE/card-ia; souvisí to i s kartami/card).

 

V odděleném schématu nastupuje rozdělený andělsko-parazitní model, ve kterém mezi sebou Světlo a Temnota nesmyslně bojují, přičemž draci a pekelníci jsou klamavě a lživě označeni jako „temná destrukce“, zatímco ve skutečnosti oním projeveným zlem (poruchou, chorobou) je celý model sám o sobě a jeho podstata, rozdělenost.

 

* * *

 

Existence je sebeobsažná, disponuje vůlí k pohybu a má rovněž jednu neviditelnou vlastnost: patrnost. Vlastnost to je neviditelná, sama vlastnost je ale přesným opakem popisu, který ji definuje – bytím vidět, díváním se. Jako pozorovatel, který o všem ví a všechno sleduje, sám však zůstává skryt a nepozorován. Říkám této vlastnosti kryptopozitiv nebo skrytý superpozitiv, jde o samotný fakt „existování Existence“. Zdrojové Peklo, konstruktivní supernegativ, je jako excentrický démant zasazené v kryptopozitivu nekonečné Nicoty všeho. Vím, že v tomto světě v tomto čase toto někteří nejspíš nikdy nevstřebají a do posledního dechu budou bytostně přesvědčení, že jde o nějakou zákeřnou manipulaci, která je chce připravit o jejich růžový sen; jenže i to nebeské je v tom zahrnuto. Nejde o to, aby to nebylo ďábelské a aby v tom nefiguroval faktor virtuálního Zla, ale o to, aby se v tom neprojevovala Lež na energetické (duchovní) úrovni. Je velkým předsudkem, že pravé duchovno může být pouze Světlem; to je součástí Ohně, který zahrnuje právě tak i blahodárnou Temnotu, i element Nicoty. Je přece nad slunce jasné, že jde jedině o to, aby to neklamalo – naopak koncepce něčeho jednostranně „andělsky světelného“ je podvod, neboť vyjadřuje jen část a zbavuje se zodpovědnosti za zvládnutí Všeho. Chybějící část pak dotyčné provází jejich životem jako jejich oddělený Stín-Zrcadlo a buďto se je „snaží dostat“ nebo lstivě živí jejich „pozitivní“ SEBE-KLAM; protipóly jsou buď integrovány nebo konfrontovány.

 

Bez interakce superpozitivu a supernegativu nelze na úrovni silového pole (hmoty, energie) nic manifestovat; kdyby Zdroj nebyl Peklem, nic neexistuje (to je, co?). Funguje to na principu významového rozdělení na dvě poloviny, pozitivní a negativní celek (viz analogie „pole – pól – půl“). Klíčem je ono magické ROZ (půlit – ½ – lze donekonečna, zrcadlově nejmenším celým číslem, které se umocňováním mění, je 2, což souvisí s fraktály, oktávami a základní procesní XYZprostorovou jednotkovou krychlí 2x2x2, potažmo se Zdrojovou Matricí).

 

Zrcadlový zápis zní ZOR. Kdyby se dělením netvořily pomyslné hranice (předěly), všechno by jednak zamrzlo v nepohybu a jednak by nikdy nebylo nic vidět (neměl by kdo co registrovat; zorné pole také není náhodný fenomén). Pokud vnitřně nevidíme ani tmu, tak jsme mrtví, neexistujeme (nejsme dokonce ani tou neexistencí). BÝT a BÝT PATRNÝ/PATŘIT (hledět, vnitřně vidět) jedno jsou. Pozornost je základním projevem vnímání (cítění), zpětné vazby prožitku života (i když je pravda, že se lze takzvaně zapomenout, „vypadnout z role“, ale tím to nezmizí; Zdroj-Existence je hyperplastická pozornost). Pozornost sama o sobě je zcela nestranná, prostě pozorovatel. Je to výchozí bod vůle a myšlení (synchronně se součtovým/duchovním jádrem). Někdo, kdo ví, že Existence existuje, svědek Bytí. Kdyby nikdo nevěděl, že Existence existuje, nic by neexistovalo (to vám potvrdí i každý kvantový fyzik). I když by to patrně šlo rozebírat i z mnoha dalších úhlů, jediný nehmotný smysl, který existuje, je pozornost (fyzicky dále zrak). Sluch potřebuje vibraci (byť i paměťovou). Hmat, chuť a čich potřebují hmotu (paměť).

 

Zdroj je multiagentní systém. V kontextu nulového časoprostoru, mozaikové kontinuum. Vlnění (pnutí) pomyslných hranic („hra niců“) tvoří na úrovni klidu vnitřní zrak/jasnozření (prvotní vjem) a na úrovni součtového pohybu vnitřní jasnocit a základ duchovní (bytostné, niterné) podstaty. To i ono lze popsat jako ZŘÍDLO, zřídlo mentální a zřídlo duchovní, což v jiném kontextu známe rovněž jako mentální a duchovní vnitřní oheň.

 

V konstruktivním významu jde o Zřídlo Pekelné a není jistě třeba dvakrát vysvětlovat, že to rozhodně není nic impotentně nudného a nějaké „klášterní“ pojetí je onoho spíše pravým opakem. To se pak z lidiček snadno dělají poslušné ovce, když je jim oheň pekelný (Zdroj!?) představen jako smrtící hrozba a je jim zakázáno chovat se přirozeně živelně. Láska bez živelnosti je rovná pobytu v duševní hrobce, kterou se také Andělsko-Korporátní Egregor (zastupující zájmy Šedé Eminence) snaží ze života udělat – hlavně samozřejmě pro ty druhé. Nevěřím nikomu z těch „oportunistických vychcánků“, kteří se ve skutečnosti cítí privilegovaně a mezi rovnými jako ti rovnější.

 

10 Komentářů

 1. seleste

  Drz se Martine.
  Obdivuji te, ze to dokazes stale rozebirat z tolika uhlu.
  Trpelive i netrpelive.
  A je to tak jednoduche:
  jsme dvaja psi
  jsme abraham a syn
  https://www.youtube.com/watch?v=Sdq79KwPamQ

  Ale z druhe strany Martine, co bychom delali kdyby to uz vsichni kapiert, ze jo?
  Jsme vsichni vinni i bez viny
  Haha

  Takze je to dobre.
  boast
  Lidickove, ktera cast byste chteli aby Vam chybela?

  1. ŽeruHmyz (Autor)

   Ono jde s negativitou pracovat i vědomě (=konstrukce), takže já bych řekl, že se nudíme spíš teď, kdy si odborníci hrajou na „všechno je pozitivní“ a zadním vchodem tvoří negativ nevědomě (=destrukce). smile

 2. Helena

  Dobrý den Martine, na FB jsem si právě přečetla podnětnou diskusi paní Ireny Tissa Sittové, ve které přispíváte i Vy. Paní Irena mimo jiné píše následující: „Mě například by nebylo příjemné, kdyby někdo meditoval za můj Vzestup, který podle nejrůžovějších předeslání znamená vyvázání z inkarnačního cyklu a postoupení na vyšší příčku v duchovní hierarchii – z různých důvodů = vnímám za pojmem Vzestup sabotáž Elit Mocenské regulace řízení vývoje lidstva – abychom nedošli do fáze celistvosti – tj. neměli příležitost zahrnout a sečíst svoje dimenzionální zkušenosti včetně hmotné vrstvy 3D světa – což je podmínkou plné aktivace Ária kódu Jedinečnosti, který v budoucnu umožní cestovat i s tímto tělem a beze ztráty identity kamkoliv v jemné či husté hmotě realit Galaxie. Vzestupem se zříkám dokončení inkarnační zkušenosti a tím vyvazuji z hmotné 3D reality živosti – navždy už budu jen duchovní energie, nevyjádřená do osobitosti ucelené entity bytostné multi-projekce… Takové rozhodnutí je svázáno s mnoha dalšími spojitostmi a nikdo by ho neměl učinit za někoho druhého – je to čirá interní záležitost. Ve skutečnosti ti, co horují za Vzestup, vlastně nepřijali hmotnou vrstvu existence, nesžili se s inkarnací a je to pro ně únik z této reality, kterou opouštějí /chystají se opustit nezpracovanou, i když se to hemží tisíci technikami na to, vyčistit se a být připravený… To není mým dlouhodobým cílem a vzestup (ten skutečný postup v cyklech inkarnací a přirozený posun v dimenzích živosti) jsem už prošla – mám na to „vzpomínky“. Předesílám, že nejsem určitě sama – lidé mají možná jiné osobní popisy svého působení v nad-životním Plánu – ale vlastně jde o totéž. Už jsem kdesi psala, že je to jako s operačním systémem v počítači – pokud dojde ke „vzpouře“ programů, které ho tvoří (v našem inkarnačním cyklu jsme to my – naše duše) a dojde k jejich odpojení (odinstalaci), pak se operační systém destabilizuje, dojde k jeho kolapsu a musí být reinstalován – a to je to, oč Elity a globální Egregor usilují, protože Vzestup = smrt a vzestoupení do duchovní sféry existence. Pokud vymře většina lidstva, stane se to při nějako velké přírodní katastrofě, nebo válce – známe ty útržky z dějin, už se to lidstvu několikrát stalo. Taky jsem psala, že toto (selhání systému a kolaps) už lidské podpoře života nehrozí – to nebezpečí jsme zažehnali a v transformací do intencí galaktické celistvosti postoupili tak daleko, že už k tomu nedojde. Proto už proti meditacím za Vzestup nebrojím – jen vždy znovu apeluji k respektu i k jiným názorům na vývoj lidstva jako společenstva…protože ty zdroje, ze kterých pobídky přicházejí, se mi vůbec nelíbí, čuchám za nimi překabátěný vliv globální Elity (jejich ideologických expertů) a taky vím, že spoustu tzv. osvícených lidí, co si získávají příznivce svojí výjimečností ve způsobu zpracování informací – je řízeno dálkově z těch center, které má globální Egregor Moci pod palcem…“. V kontextu výše napsaného bych Vás Martine ráda požádala o názor na tzv. neutrální implantát, který ve svých knihách zmiňuje Kryon. Kryon hovoří o ukončení karmy, nikoliv však inkarnací, což by mi dávalo smysl. Děkuji za jakýkoliv případný komentář.

  http://kryon.webnode.cz/news/marie-kucharova/

  1. ŽeruHmyz (Autor)

   Ahoj Heleno, s tím co píše Irena souhlasím a na implantáty tohoto druhu (viz Kryon nebo Cobra či Tajemství Amenti apod.) zásadně nevěřím, je to zase nějaká habaďůra od Egregoru Moci, který imituje Zdroj.

   Karmu rozpustí pouze samostatné vnitřní pochopení, nejsme stroje. Základem je jednota protikladů. Ten Kryon je hrůza.

   Píšou o těch implantátech a dalších blbostech (strangelet bomb) schválně, aby vyvolali dojem, že nemáme realitu ve své moci, obracejí pozornost záměrně k tomu externímu. Ve skutečnosti všechno je UVNITŘ a je to mentálně-duchovního charakteru (myšlenková a silová, tzn. i emoční pole, živly, dech…). Mezi Zdroj-Existenci a Bytost nelze kromě Iluze nic položit a ten Egregor funguje na principu Klamu, Lži. Většinou to opravdu nic jiného není, jen se tomu věří a tím se to promítá.

   Člověk ve hmotě/dualitě existuje jako součást expanze zdrojového vyjádření a vyřešení problému zla. Tím řešením je integrace ega („ne-já“) a fyzického těla. To jsou v podstatě „herci“ až na samotném kraji možností manifestace, kam až se zdrojová identita může „prodloužit“. Jde o to, aby se extrémy spojily, a těmi extrémy jsou nehmotnost („říše fantazie“, představivost) a superhmotnost (tělo z masa a kostí, silový ekvivalent). Modely typu „vzestup“ nebo „kristovské vědomí“ mají za cíl to zablokovat, „odtáhnout“ bytost kamsi do 5D a zabránit jí, aby ten okruh (spektrum vyjádření) dokončila.

   Zdroj není žádný nezáživný světelný trouba, ale ohňostroj fantazie – je to vidět na přírodě, našem smyslu pro zábavu a pro humor… Jakési choré pseudo duchovno a síly, které ho používají, nás prostě nechtějí ztratit, chtějí nás mít pod kontrolou jako krmení…

   1. Milan

    Zdravím Vás Martine, píšete, že „ten Kryon je hrůza“, leč vzpomínám si, a není tomu až zas tak dávno, že jste zde něco od Kryona komentoval a pokud si vzpomínám, tak se Vám to líbilo…tak jsem z toho teď lehce zmaten. Změnil jste názor ? Přehodnotil jste jej ?

    1. ŽeruHmyz (Autor)

     Ahoj Milane, všichni Kryoni nejsou z jednoho channelingového zdroje a tenhle konkrétní je fakt hodně velká blbost (nelze se proboha živého zbavit karmické zátěže nějakým implantátem). Jsem multidimenzionální vědomí, které živě reaguje na konkrétní věc nebo situaci – nejsem robot, pro něhož je všechno černé nebo bílé. smile

 3. janko

  …je fajn, že se slovník Ireny a můj protínají v obsahu Martinova vyznání. Mohl by se stát tím „třetím“ (součtovým) , který pomůže propojovat obecné znalosti se slovníkem a poznáním Ireny a mým.
  Bohužel používáním mnoha slov s emočním nábojem brání sám sobě najít tu optimální cestu „společného jmenovatele“.
  Jakmile se zbaví polarity svých emocí k něčemu, co není pro něj primárně určené (ad výšivky Olgy nebo arogance Koňasa), tak se nám asi podaří vytvořit pojmové prostředí pro spolupráci.
  Čas zrání platí pro každého, a Martinův slovník vykazuje potenciál růstu.

  1. ŽeruHmyz (Autor)

   Výšivky a arogance se týkaly spíš archetypu lidí než někoho konkrétního, i když nebudu nic předstírat. smile Ale u tebe, Honzo, mám nepřekonatelnej problém s tím, že v podstatě tvrdíš že „na počátku“ se něco neznámo jak začalo hýbat a organizovat, pak už ti to všechno asi celkem správně funguje, jenže vtip je v tom, že na tý základně záleží daleko nejvíc. Ono se to dá v závislosti na okolnostech a souvislostech nazvat mnoha jmény a způsoby, ale rozhodně by to měl být ŽIVOT, který je nějakým „záhadným“ způsobem inteligentní (a jak lze předpokládat, nepředstavitelně inteligentní). Protože jakmile se začne z místa označeného jako Velký Otazník, tak to vždycky jakoby zadní cestou vygeneruje predátora (pre-dator) – protože ten ŽIVOT tam prostě je a když to hned na začátku popřu, začne to fungovat zrcadlově. Jinak je nejspíš fakt, že Irena, ty a já máme relativně velmi shodný jiný pohled na totéž. Osobně bych ale zařadil mnohem víc faktor zjednodušení, protože lidi to jinak ani nejsou schopní zkousnout.
   PS: ještě bych přidal Petra Aertenas, pokud není součástí Pandora Teamu. smile

   1. janko

    ..zkusme to tedy znovu. Oba vycházíme z toho, že na počátku je nutně „nicota“. Takže je nelogické, když u té nicoty PŘEDPOKLÁDÁŠ inteligenci. To je pak logika procesu vznikání v háji.
    Proto je nezbytné si uvědomit, že v nicotě není vůbec nic, že je to prázdnota bez možnosti se nějak projevit, natož nějakým „rozumným“ způsobem. Nicota nemá rozum, nemá zkrátka nic.
    …tohle pochopit je základ.
    Potom se můžeš začít ptát, co musí VZNIKNOUT z té nicoty jako první, aby se z nic stalo něco. je těžké pochopit, že slovo „nicota nebo NIC“ jsou až zvuky (popř jejich zápis), které také nějaký prostor a čas vývoje potřebují. Musíš se v myšlení vrátit až tam, kde by mohla vzniknout hmota nebo myšlenka.
    Co je to vlastně myšlenka? Je to nějaký pohyb, který není vidět.
    …tak takhle můžeš přijít na to, co v nicotě MUSELO vzniknout, když ještě nebyl ani řiditel (ve formě zdroje, živlů, inteligence….).
    …logicky tak musel v nicotě vzniknout nejdřív pohyb a klid – protože bez pohybu by zůstala nicota nehybnou, nemá nástroje pro svou změnu v něco jiného.
    Logika vznikání zkrátka NESMÍ MÍT LOGICKOU CHYBU.
    Jakmile tuto úvahu, kterou musel udělat i ten „bůh“ či inteligence, kterou máš zatím jako všeřídící sílu – tak máme zas kus společné práce za sebou.
    Je potřeba se vžít do té nicoty opravdově – mě to stálo X blázinců. Ale mám výhodu, že přes mé argumenty „vlak nejede“, pohyb je zkrátka prvotním nástrojem ke svému sebezdokonalení. Boha k tomu nepotřebuju, jeho práce skončila tím, že se stal pohybem.

    …a tenhle bůh=pohyb se začal učit tu nicotu naplňovat. Co tedy udělal, když vytvořil SEBE/POHYB? měl dvě možnosti – nedělat nic, když už má podle Koňase hotovo – anebo mohl ten svůj pohyb vyzkoušet.
    Tak to udělal. Jak? při pohybu „viděl“, že za ním zůstává stopa. V podobě doby, kdy ten svůj pohyb dělal. Dal té stopě název = ČAS. Pak vyzkoušel ten pohyb jinam jinak a jinou rychlostí – a vždycky se vrátil do sebe, do nějakého bodu.
    Kde ten bod ale byl?
    Co se stane, když z jednoho bodu budu směrovat všechny pohyby do všech směrů?
    …přirozeně tím vzniká přibližně kulový PROSTOR, vyplněný tím mým pohybem (=myšlením).
    Měl bys tak z nicoty Pohybem vytvořený Prostor, pokračuješ v tom, co ti bůh=pohyb nabídl.
    Pak si (v úloze boha) třeba všimneš, že svým pohybem vytváříš SETRVAČNOST. A ta, když třeba potká jinou setrvačnost nebo – nedej bóže PŘEKÁŽKU – například třeba jiného boha=pohybu v PROTISMĚRU. to je pak šrumec, co vznikne ve tvém myšlení????
    …nejspíš zas bordel a nechuť se zabývat jen tím, co zkrátka funguje od doby, kdy se pohybem vytvořil prostor a čas.
    ..ale kdybys kontroloval své myšlenkové pohyby v roli boha, tak by sis uvědomil, že ta setrvačnost se po dopadu na překážku (třeba své zrcadlo) změnila na TLAK.
    Okamžitě, PŘI dopadu.
    ..a navíc ten TLAK tvé boží setrvačnosti (myšlení) ještě udělal možná škodu tomu druhému bohovi, co ti letěl naproti.
    Co tím kontaktem protisměrů vzniklo? Bože, co tak mohlo jedině vzniknout?
    ..no přeci ROZHRANÍ, tedy informace o pohybu dvou protisměrných sil, které – pokud byly shodné v kvalitě – tak opět vytvořily KLID. takovou MEMbránu mezi různými pohyby. Nazvali jsme takový ukončený pohyb nebo víc souběžných a ukončených pohybů slovem INFORMACE.

    …nevím, jestli musím pokračovat Martine, logika tvého pojetí vesmíru vychází z pojmů, které jsme se naučili vnímat v určitém pořádku, proto ti tvůj vesmír také může ve tvé mysli (a v myšlenkách nějaké skupiny lidí) FUNGOVAT.
    …FUNGUJE ALE JEN V MYŠLENKOVÉM SVĚTĚ, při přenosu do hmotného prostředí narazíš přesně na to, co ti tu píšu.
    nebyl bych tak „arogantní“, kdybych ten svůj příběh o spolupráci nehmotných a hmotných světů neměl setsakramentsky dokonale ověřený denním sledováním toho, jak funguje.
    Věřím, že zatím nemáš sílu k živé diskuzi na téma jak vznikl vesmír. Dotýkám se vlastně u každého jeho nejhlubší hladiny uvěřené pravdivosti. pravdivost se nedá jinak než uvěřením nějakému příběhu doložit.
    proto jsem musel sepsat řešení větiček pana Gödela, abych mohl „ukecat“ kohokoliv, kdo tu sílu bude mít. Nejde tedy o aroganci, ale o znalost postupného procesu, který vedl až ke vznikání člověka a jeho moudrosti z neživých a pak i živých forem hmoty a myšlení.
    …co je to myšlení neb inteligence? Musíš (umět vlastně nemusíš, je to na tobě) si definovat každé slovo jinými slovy tak, aby tvůj příběh fungoval nejen v prostředí víry v pravdivost – ale aby fungoval i v „zápisových a poznávacích systémech“ lidstva – včetně dějin, které k těmto strukturám pro myšlení (=jazykům) vedly.
    …takže se na mě nezlob, když ti tvrdím, že v téhle oblasti asi není dost lidí, kteří by měli odpovědi na mé argumenty.
    Omezený, ale globální jazyk matematiky by bez výkladu jejích pravidel v ETNICKÉM jazyce nemohl fungovat, to je ti snad jasné. Takže bylo třeba ve vývojových etapách lidstva vytvářet takové jazyky, které umožní souvislosti mezi slovy vyjádřit tak, že každý MUSÍ UZNAT, že všechno, co slovy lze vyjádřit – má i své SOUBĚŽNÉ (informační) zrcadlo v hmotném prostředí.
    Sledovat své zrcadlo (=podvědomí) jsem se učil vždy před vstupem do léčebny, kam mě poslala moje „normální“ žena. Oba jsme to období přežili, i když to bylo těžké.
    …spoustu lidí včetně tebe čeká ještě několik barier, které máte vytvořené těmi, kdo směrují naše životy v éře tohoto pokřiveného křesťanství.
    ..dokud budu mít sílu tobě a dalším vysvětlovat v čem se nejspíš v postupných krocích vývoje spletli, tak to dělat budu. Je to nevděčná práce, bourat skoro každému jeho „bábovičku pravdivosti“ – ale každý jako i ty máte možnost mě poslat do zadele…, je to běh na hodně dlouhé trati – a i když jsi blízko cíle, tak ti ještě kus cesty zbývá.
    ..mně možná taky, ale to se pozná jen tehdy, jestli mi dojdou argumenty…anebo chuť komunikovat s dogmatiky. Ti logiku nepotřebují, mají místo ní víru. Buď přijatou, anebo prožitou a nevhodně podloženou. To se mi stává taky, ale většinou včas přijmu, když má někdo lepší odpověď než na jakou se vzmůžu sám…
    Je to tak přirozené, každý chvilku tahá pilku …

    .

    1. ŽeruHmyz (Autor)

     A napadlo tě už, že to máš chybně? smile Tím nemyslím celý, ale základ. (Bez toho i sebefenomenálnější vhled stojí na hliněných nohách.)
     NIC si nelze představit, neboť to je představivost samotná.
     NIC se nemá čím omezit, tudíž je neomezené.
     Je to tedy neomezená nehmotná představivost (to je právě ona Neexistence – „říše fantazie“) a z toho lze odvodit další vynucené vlastnosti, bez kterých by to nemohlo existovat (pohyb vyvolá pouze kontakt a ono záhadné NIC může kontaktovat pouze sebe, takže jde o zpětnou vazbu se sebou samým, kterýžto jev lze označit slovy jako mysl, vědomí, inteligence, rozum, duch… – samozřejmě toto existuje i beze slov).
     Pohyb tomu tvoří nenulovou energii – silový ekvivalent.
     MYSL (něco sebe si vědomého) nelze vytvořit bez toho, aniž by na procesu sama asistovala.
     Já se diskuzí s tebou neúčastním z toho důvodu, že to jde donekonečna a je to pro mě o nervy, dash protože ty nakonec vždycky řekneš, že „bůh je pohyb“ (to ti nikdo nezpochybňuje, že bez pohybu nelze nic stvořit) – zdrojem je ale pohyb a klid v jednom (kdyby to nebylo takto „paradoxně“ sebeobsažně dva v jednom, tak nic neexistuje – jako když zrcadlo nekonečně odráží pouze vlastní odraz = věčná SMRT) a něco takového bez přítomnosti vůlí k rozhodování obdařené inteligence (něčeho sebe si vědomého) nemůže existovat. Psal jsem o tom už mnohokrát. smile

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *