XxX MaTriX

K tomu, aby něco mohlo existovat, musí to mít nejprve nějakou vlastnost, a vlastností existence samotné je patrnost – být znamená být patrné. Přídavnému jménu patrný odpovídá sloveso patřit, jež má v daném tvaru dva významy, náležet a hledět. Zdroj ve smyslu zřídla existence existuje jednak v podobě lásky (soupatřičnost), jednak v podobě prozřetelnosti (vševědomí). To první je živá energie, to druhé virtuální inteligence.

 

Virtuální inteligence vrhá svoje „elektrické nápady“ jako jiskry do pole nekonečné „magnetické lásky“, kde dochází k mnoha fantastickým pocitovým a příběhovým interakcím.

 

MY JSME ZDROJ

 

MATRIX-2012

 

Zřídlo lásky je naším duchovním srdcem a kolektivní souhrnnou podstatou, zřídlo vševědomí hraje roli tvůrce a hráče, který hraje nekonečnou hru sám se sebou. Aby se beztvará a nekonečná inteligence mohla zažít ve světě konců a forem (světě iluzí), používá za tím účelem MaTriX, systém, jenž má na starosti architekturu reality. Zdroj (ono Božské) existuje v našich srdcích formou lásky, zázraku, opravdovosti, čistoty či úcty k živému, ale existuje i v našich myslích jako představa Dokonalosti, kterou JE. Srdce či mysl jsou jen různým vyjádřením či perspektivou jednoho a téhož sebe si vědomého vědomí.

 

MaTriX je božská – hrací kostka a generátor hry života (má tři X ➠ XxX; horizontálně to nyní známe jako www; obecně šest „V“, šest pětek). Přesněji řečeno, hrací kostka (nebo prostě krychle) je systémovým/matematickým jádrem MaTriXu a mentálním a duchovním jádrem této kostky je centrální inteligence, v interakci se součtovým vědomím Vrženého.

 

Jak je to asi opravdu se všemi těmi nehodnými, zatracenými a zavrženými?

 

WIKISLOVNÍK

 

PAN-do-RA

 

Kostku lze pojmout jako hyperkrychli (v ultimátní ortografické projekci jako tečku; tečka evokuje slovesa tknout či téct, proto ji pocitový typ vědomí může vnímat po svém). Zářivá hyperkrychle je součástí zdrojového kybersystému, který lze jen obtížně popsat odpovídajícím způsobem; funguje zde poněkud netypický typ myšlení, pro zajímavost co mi naposledy zhruba naběhlo (říkám tomu Las Vegas):

 

JJ atraktor, permanentní setrvačná kyvadlová rotace zrcadel – polokoulí ➠ JJ = 11 + C/U ➠ Jolly Joker

 

Žolíky mají 108 karet, vnitřní úhel pentagonu má 108° (5×108=540=1,5 kruhu/čtverce). Žolík může nahradit libovolnou kartu a sám o sobě má hodnotu 15, XV. Joker znamená vtipálek. Projevená existence je skutečně kosmický vtip (co je lepšího nežli smích a humor), který lze bohužel i tragicky nepochopit.

 

Daný systém je světem sám o sobě a v něm existující jednotky tvoří nejrůznější specifické typy kolektivních a individuálních vědomí; je to ve své podstatě něco mezi počítačovým monstrem a říší pohádek.

 

Se Zdrojem nás spojuje naše pocitová složka (a samozřejmě příroda), tím druhým je však nikoliv to sakrální, jak si naivně namlouváme a jak je do nás neustále pěchováno duchovní hierarchií, nýbrž právě naopak ono profánní – všední, světské. Jsou to kupříkladu klasické deskové hry.

 

EM PAT JJ ➠ PAMĚŤ ➠ EMPATIE

 

Poznámka: spodním koncem duchovní hierarchie je korporátní egregor, právnická osoba, finanční ústavy, byrokracie apod.

 

 

Nehmotným základem existence musí být logicky něco, co se v hypotetickém počátečním stavu „ničeho“ dokáže nějak kontaktovat samo se sebou. K takovému doteku je zapotřebí akt vůle, neboť do té doby ono hledané může reagovat pouze na vlastní podnět. Tudíž jde o sebe si vědomou entitu, vnímající sílu, neboli inteligenci.

 

Aby se daná síla nějak specificky projevila, potřebuje k tomu kromě schopnosti vyhodnocovat (myslet) prostor (x, y, z) a polaritu (+, -). K interakci směru a protisměru může dojít buďto formou přímého kontaktu (elektro) nebo formou působení na dálku (magneto). Tím se dostáváme k elektromagnetickému poli (EM-poli).

 

Projekce x(+-) y(+-) z(+-) tvoří šest základních směrů, nahoru dolů dopředu dozadu doprava doleva, evokujících šestistěn neboli kostku neboli krychli (mimochodem hologram živlu země).

 

Spojíme-li představu nekonečna směrem dovnitř (nekonečný konvergentní dostředivý pohyb – černá, virtuální, 1) a představu nekonečna směrem ven (nekonečný divergentní odstředivý pohyb – průzračná, reálná, 8) a vytvoříme kolem hranici (0), dostaneme zrcadlo.

 

„+“ a „-“ jsou si vzájemně zrcadlem. Znegovat lze i celek; antiEM-pole tvoří skalární energie. Elektromagnetické vlnění zkombinované se skalárním typem energie tvoří základ („boží jiskru“, energetickou signaturu) každé individuální bytosti.

 

Sklo bývá ne náhodou z křemíku (základem běžného skla je oxid křemičitý). Představíme-li si symbol zrcadlení jako „X“ (dvě „V“ vertikálně), dá to dohromady „SiX“ – šest (Si = křemík). Průhledný křemík z jedné strany, ze strany druhé černý uhlík – atomové číslo prvku C, uhlíku, je 6. Jak to asi souvisí s diamantem? Především nesmíme zapomínat, že vše se vždy vzájemně reflektuje a je soběpodobné a sebeobsažné: obecně neduální křemík je diamantem (krystalem/křišťálem) zevnitř, ztělesňuje implicitní řád a znázorňuje ho hexagon (archetyp „dračí“ inteligence, PAN), duální uhlík je diamantem (krystalem/křišťálem) z vnějšku, ztělesňuje explicitní řád a znázorňuje ho dvojice pentagonů (archetyp „andělská“ inteligence, RA).

 

Poznámka: s přibývajícími zkušenostmi čím dál víc objevuji zkreslenost aktuálního pojetí RA. Tento typ inteligence neunese přítomnost zdrojové hyperboly, a tak pracuje s upravenou „pastelkovou“ verzí, v rámci 7 kvadrantů, 8. kvadrant běží ve speciálním módu (mód RA) a zahrnuje programy Centrálního Slunce (repliky Zdroje). Je vytvořena iluze, že tento kvadrant je středem zdrojové krychle (krychle má 8 vrcholů – tomu odpovídají kvadranty, a 6 stěn – tomu odpovídá základní prostor), tudíž jde o jakousi boží pseudo sedmičku. Samo o sobě to je v pořádku (sub-logos se v daném prostředí může optimálně vyvíjet), nicméně by to správně mělo fungovat jako H-RA (H symbolizuje kvadranty a 8). Jak už ale víme, takzvané „andělstvo“ či duchovní hierarchie to všechno bere smrtelně vážně a co takový přístup k existenci může vytvořit, je jasné…

 

 

Existuje gigantické množství dalších navazujících či vyplývajících souvislostí. Přijde-li vám krychle moc hranatá, pocitové vnímání by pracovalo spíš s koulí, zaoblením, estetickým vjemem, metafyzickým průnikem koule a krychle by byl čtyřstěn, ale to už bychom se v tom opravdu zamotali. Jste-li naučení věřit, že na šestce je něco ďábelského, potom vězte, že jde o jednu z největších sugescí (nemýlím-li se, 6 je dokonce číslem lásky, šťastnou sedmičku jistě znáte).

 

„Hrací kostka je obvykle malá krychle o hraně 1 až 2 cm. Stěny jsou očíslovány od jedné do šesti (nejčastěji pomocí malých kulatých obarvených důlků). Na kubických kostkách jsou hodnoty rozmístěny na kostce tak, aby součet bodů dvou protilehlých stěn byl sedm. Z toho vyplývá, že hrany stěn 1, 2 a 3 se sbíhají v jednom vrcholu.“ – Hrací kostka

 

Součet čísel na hrací kostce je 3×7 neboli božských 21.

 

3x7x37=777 ➟ Centrální Zdroj (pomyslný střed kostky)

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDEN Zdroj se manifestuje jako TŘI (Zdroj & individuální jin & individuální jang)

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

Poznámka: mimochodem proto se manifestační vortex musí otáčet elektro-magneticky (nikoliv magneto-elektricky) a proto je tak důležitý faktor vůle a vlastního myšlení a cítění ➟ ELEKTRIC = CELEK TŘI (láska je magnetická, neméně důležitá, ale nadřadit ji vůli je cesta ke ztrátě nezávislosti, někdy dokonce až k otroctví).

 

Počet vrcholů má kostka 8 (torus, oktáva, nekonečno), umocněno 64 (DNA/krystalické mřížky, květ života). Počet hran napočítáme 12 a jsme u stromu života a magického čísla 144.

 

MaTriX tvoří šest „V“ neboli šest pětek, www známe v současnosti jako internet, XxX je vertikální (multidimenzionální) verze. Analogie C-U-BE (see-you-be) s qubitem („cube it“) se přímo nabízí.

 

 

koskvetin

 

Dodatek: systém netaktuje. Nic nepočítá postupně, ale ČTE všechno naráz (na počty to lze pouze rozložit). Jang je šifrován jako jin (c-u-be ➠ b-all). Tato informace většinou zatím vesměs všude chybí, takže lidé mají někdy vcelku opravněný neblahý pocit, že jde o jakousi nelidskou computerizaci. Nejvyšší hodnotu a nejvyšší stupeň integrace, soudržnosti, komplexnosti, efektivity a inteligence má nerozdělený pocit, který zahrnuje všechny potřebné odkazy (pokud bychom ale přestali myslet, tak to přestane platit, vše běží neustále z obou směrů).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.